Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, stabdantis ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės institucijų stabilumui ir visuomenės moralei (Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Žin., 2009, Nr. 60-2346)

Vienas iš Vidaus reikalų ministerijos strateginių tikslų – sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos įstaigose, pašalinti teisės aktų, procedūrų ir kitų veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. 

Gauk atlygį už vertingą informaciją apie korupciją ar kitas nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala valstybei.

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas.

Konsultacijos etikos ir korupcijos atsparumo klausimais

VSAT DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

APŽVALGOS

KORUPCIJOS BEI TARNYBINIŲ NUSIŽENGIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS APŽVALGA 2023 m.

PROGRAMOS IR PLANAI 

VSAT kovos su korupcija 2023–2025 m. planas

Laukiamo rezultato kriterijai ir jų reikšmės

ATASKAITOS

 VSAT KOVOS SU KORUPCIJA 2023–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2023 METŲ ATASKAITA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

VSAT pareigūnų dalyvavimo tarptautinėse operacijose atrankų ir siuntimų organizavimo bei atskaitomybės srityje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas bei vertinimas

VSAT tarnybinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto srityse korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas bei vertinimas

VSAT darbuotojų duomenų bazių peržiūrų teisėtumo kontrolės srityje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas bei vertinimas

VSAT darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į VSAT proceso organizavimo ir darbo užmokesčio nustatymo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIS

2023 m. Lygio nustatymo klausimynai  Lygio nustatymo suvestinė 

2022 m.  Lygio nustatymo klausimynai  Lygio nustatymo suvestinė 

2021 m.  Lygio nustatymo klausimynai  Lygio nustatymo suvestinė 

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS VSAT

VSAT vado įsakymas "Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Priedai: 1 priedas   2 priedas

LOBISTINĖ VEIKLA

VSAT VADO ĮSAKYMAS DĖL LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14