VSAT rėmėjai

Kviečiame tapti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) rėmėjais.

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme neseniai įteisintas VSAT rėmėjų institutas. VSAT rėmėjas yra minėtame įstatyme, 32 straipsnyje, nustatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, savo noru padedantis tarnybai vykdyti jai nustatytas funkcijas.

Norintys tapti VSAT rėmėju turi pateikti dokumentus el. paštu[email protected]t:

1. prašymą priimti į VSAT rėmėjus ir sutikimą (pasirašytą, skenuotą ar fotografuotą) būti tikrinamam Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 11 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) (1 priedas);

2.  gyvenimo aprašymą;

3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4. jei turi, vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti B kategorijos transporto priemones;

5. skaitmeninę nuotrauką (35x45 mm) pažymėjimui gauti;

6. kitus aktualius dokumentus (pvz., rekomendacijos ir t. t.);

7. privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą Nr. 047/a (gali būti pateikta ir vėliau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos).

Besidomintieji galimybėmis ir reikalavimais bei turintieji klausimų dėl rėmėjų priėmimo kviečiami teirautis telefonu +370 609 52261.

Tinkamiems tapti VSAT rėmėjais asmenims VSAT organizuos teorinį jų mokymą. Kandidatai į rėmėjus, atitinkantys Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus, motyvuoti ir išlaikę teorinio mokymo programos egzaminą, bus įrašomi į VSAT rėmėjų sąrašą. Su kiekvienu tokiu asmeniu bus sudaroma VSAT rėmėjo sutartis.

Teorinio mokymo programos egzamino laikyti neprivalės Lietuvos šaulių sąjungos, kitų asociacijų, kurių įstatuose viena iš funkcijų numatytas viešojo saugumo užtikrinimas, nariai, taip pat buvę VSAT pareigūnai, kiti einantys pareigas ir buvę vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, šauliai ir buvę tikrosios karo tarnybos kariai.

Daugiau informacijos:

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo IX skyriumi „Rėmėjų veiklos teisiniai pagrindai“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101063/asr

VSAT patvirtinti pasieniečių rėmėjų nuostatai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc5c92a0f2fd11ed9978886e85107ab2

Atnaujinimo data: 2023-09-18