Tarptautinis bendradarbiavimas

BENDRADARBIAVIMAS SU ES ŽINYBOMIS

 

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAI

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau VSAT) atstovai dalyvauja šiose Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse:

Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinis komitetas (COSI);

Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginis komitetas (SCIFA);

Sienų darbo grupė (FRONTIERS);

Sienų darbo grupės suklastotų dokumentų pogrupis (FRONTIERS / FALSE DOCUMENTS);

Integracijos, migracijos ir išsiuntimo darbo grupė;

Šengeno vertinimų klausimų ir teisyno (acquis) klausimų pogrupiai;

IT sistemų sąveikumo pogrupis;

Keitimosi informacija Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srityje darbo grupė;

VSAT atstovai taip pat aktyviai dalyvauja Europos Komisijos komitetų ir kitų darbo grupių veikloje.

 

TEISĖS AKTAI IR TEISĖKŪROS INICIATYVOS IŠORĖS SIENŲ APSAUGOS SRITYJE

 

2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (ES) 2019/1896  dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624 (OL 2019 L 295, p. 1)

2018 m. rugsėjo12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL 2018 L 2361, p. 1)

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL 2017 L 327, p. 20)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL 2016 L 77, p. 1)

2020 m. kovo 30 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2020/493 „Dėl suklastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistemos, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai 98/700/TVR“ (OL 2020 L 107, p. 1)

2022 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/922 dėl tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmo sukūrimo ir veikimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1053/2013 (OL, 2022 L 160, p. 1)

 

ŠENGENO ERDVĖS UŽTIKRINIMAS

2021 m. birželio 2 d. Komisija pateikė komunikatą dėl naujos Šengeno ateities strategijos. Šia Strategija siekiama atnaujinti ir sustiprinti Šengeno sistemą. Strategija grindžiama trimis pagrindiniais elementais: veiksmingo ir modernaus ES išorės sienų valdymo užtikrinimu (pilnavertis Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinio korpuso panaudojimas, naujų informacinių sistemų paleidimas, vizų skaitmenizavimas, naujų sienų valdymo ir saugumo technologijų mokslinių tyrimų rėmimas); Šengeno erdvės stiprinimu jos viduje (politinio dialogo skatinimas siekiant atkurti valstybių narių pasitikėjimą, vidaus sienų kontrolės atnaujinimas dėl priežasčių, susijusių su pandemija vertiniams, Šengeno sienų kodekso peržiūra, kad būtų sustiprintas koordinavimas ir padidintas atsparumas grėsmėms susijusioms su neteisėtos migracijos spaudimu bei terorizmu, gairių ir rekomendacijų, parengtų koronaviruso pandemijos metu, kodifikavimas); ir  valdymo gerinimu, kad būtų skatinamas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas ir geresnė parengtis krizėms (Šengeno vertinimo ir stebėsenos mechanizmą (SEM) peržiūra, kad būtų patobulintos procedūros ir padidintas politinis Šengeno klausimų matomumas, vidaus priemones policijos bendradarbiavimo, saugumo ir migracijos srityse stiprinimas, keitimosi informacija gerinimas, technologijų kaip alternatyvą sienų kontrolei naudojimas).

2022 m. birželio 9 d. ES Taryba priėmė Reglamentą Nr. 2022/922, kuriuo atnaujinamas 2013 sukurtas tikrinimo mechanizmas, kaip valstybėse narėse taikoma Šengeno acquis. Šengeno erdvė be vidaus sienų kontrolės grindžiama efektyviu ir veiksmingu papildomų priemonių taikymu išorės sienos srityje,  siekiant užtikrinti aukštus vienodus Šengeno acquis praktinio taikymo standartus ir išlaikyti tarpusavio Valstybių narių pasitikėjimą. Vadovaujantis šiuo reglamentu Valstybės narės reguliariai vertinamos remiantis įvairių sričių, kurios yra Šengeno acquis dalis, metinėmis vertinimo programomis. Remdamasi patikrinimais vietoje, Komisijos ir valstybių narių ekspertų grupė parengia vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiamos atitinkamos išvados, rekomendacijos bei įvertinimas, įskaitant ankstesnių vertinimų metu nustatytų trūkumų pašalinimo vertinimą. Šių vertinimų pagrindu valstybė narė vertinama, ar atitinka pagrindinius Šengeno acquis kriterijus. Be to, tokie vertinimai parodo, kaip valstybė narė yra pasirengusi, įgyvendinusi ir planuojanti priemones siekiant užtikrinti tinkamą ES išorinės sienos apsaugą.

Šių vertinimų rezultatai parodo, kaip mes pasikeitėme po praėjusių vertinimų, ar ištaisėme savo klaidas, o galbūt pažengėme į priekį ir galime būti lyderiais šioje srityje.

Paskutinis toks vertinimas patikrinti, kaip Lietuvoje taikomas Šengeno acquis išorės sienų valdymo, grąžinimo, Šengeno informacinės sistemos (SIS), policijos bendradarbiavimo ir duomenų apsaugos srityse, vyko 2023 m. gegužės-birželio mėnesiais.  Pagal 2024 m. sausio mėn. EK patvirtintą rekomendacijų Lietuvai ataskaitą bus rengiamas veiksmų planas šių rekomendacijų įgyvendinimui užtikrinimui.

Siekdama užtikrinti Nacionalinės Integruoto sienų valdymo strategijos įgyvendinimą ir efektyvią, Šengeno teisyno reikalavimus atitinkančią sienos apsaugą, VSAT sukūrė nacionalinį kokybės kontrolės mechanizmą (Šengeno vertinimo ir stebėsenos sienos kontrolės ir grąžinimo srityse mechanizmas). Šio mechanizmo pagrindą sudaro parengtas padalinių vertinimo klausimynas, kiekvienais metais patvirtinamas padalinių vertinimo planas (nustatantis vertinimų prioritetus ir apimtis, vertinimo grafiką bei vertintojų pogrupių sudėtis), vertinimų atlikimas, galutinės ataskaitos su trūkumų šalinimo priemonių planu pateikimas bei jo įgyvendinimas.

 

FRONTEX KOORDINUOJAMAS BENDRADARBIAVIMAS

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos (FRONTEX) (pertvarkyta FRONTEX agentūra) yra vienas iš kertinių elementų, kuriuo ES siekiama sustiprinti išorės sienų kontrolę. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos sukurtos remiantis integruoto sienų valdymo koncepcija bei principais ir pagal pasidalijamosios atsakomybės principą sutelkiant pajėgią Europos sienų apsaugos agentūrą ir valstybių narių sienų apsaugos institucijas, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas tiek, kiek jos vykdo sienų kontrolės užduotis.

2009 m. rugsėjo 8 d. pasirašytas pirminis VSAT ir FRONTEX partnerystės pagrindų susitarimas (kelis kartus jis buvo atnaujintas), kuriuo vadovaujantis VSAT su FRONTEX bendradarbiauja bendrų operacijų, mokymų, rizikos analizės, techninių priemonių ar paslaugų, skirtų tobulinti sienos kontrolę, įsigijimo srityse.

2006 m. gegužės 12 d. sudaryta partnerystės deklaracija tarp FRONTEX ir VSAT Pasieniečių mokyklos. Daugiau informacijos apie dalyvavimą partnerystės akademijų tinklo veikloje galima rasti VSAT Pasieniečių mokyklos tinklapyje.

Viena iš pagrindinių VSAT ir FRONTEX bendradarbiavimo sričių yra bendros operacijos. Atsižvelgiant į dvišalių derybų su FRONTEX rezultatus kiekvienais metais į FRONTEX koordinuojamas operacijas siunčiami VSAT pareigūnai ir techninė įranga. Siekiant didinti siunčiamų pareigūnų profilių spektrą bei skaičių VSAT nuo 2016 metų pradėjo bendradarbiauti su Policijos departamentu ir Viešojo saugumo tarnyba, tokiu būdu sudarydama sąlygas ne tik VSAT, bet ir kitoms institucijoms prisidėti suvaldant krizines neteisėtos migracijos situacijas prie išorinių ES sienų. 

2023 m. 141 tarnybos pareigūnas buvo išsiųstas dalyvauti FRONTEX koordinuojamose bendrose operacijose, iš jų 8 pareigūnai nuolatinio korpuso II kategorijos darbuotojų būryje ir 133 pareigūnai III kategorijos darbuotojų būryje. Tarnyba taip pat siuntė technines priemones į bendras operacijas. VSAT sraigtasparnis EC-135 dalyvavo FRONTEX koordinuojamoje bendroje operacijoje „Poseidon 2023“ Graikijos Respublikoje, Lesbo saloje, VSAT kateris dalyvavo FRONTEX koordinuojamoje bendroje operacijose „Themis 2023“ Italijoje, Sirakūzuose, transporto priemonė su šilumine matymo įranga dalyvavo FRONTEX koordinuojamoje bendroje operacijose „Terra 2023“ Rumunijoje, Timišoaroje.

Nuo 2023 m. sausio 25 d. Lietuvoje vykdoma FRONTEX koordinuojama bendra operacija „Terra 2023“ ir „Focal Points Air 2023“, kurių operacinėje veikloje 2023 m. Lietuvoje dalyvavo 69 („Terra 2023“ – 56 ir „Focal Points Air 2023“ – 13) FRONTEX nuolatinio korpuso operacinių darbuotojų.

2023 m. buvo surengta atranka nuolatinio korpuso įvairių profilių II kategorijos operacinių darbuotojų pareigybėms užimti, kurių metu II kategorijai atrinkti 8 pareigūnai dalyvavimui FRONTEX koordinuojamose bendrose operacijose 2024-2025 m. laikotarpiu.

Siekiant į FRONTEX koordinuojamas operacijas įtraukti kuo didesnį VSAT pareigūnų skaičių, keliuose pasienio kontrolės punktuose VSAT yra įsteigusi FRONTEX tikslinės paramos biurus (Focal Point Offices), kuriuose tarnybą gali vykdyti kitų ES valstybių narių pasieniečiai. Atvykus kitų ES valstybių narių pareigūnams į operacijas, organizuojamas prie Lietuvos Respublikos išorės sienos, VSAT pareigūnai ne tik gauna galimybę pasidalyti patirtimi su atvykusiais pareigūnais, bet tuo pačiu ir tobulina savo užsienio kalbų įgūdžius bei gilina savo žinias apie kitose valstybėse esamus sienos kontrolės aspektus. VSAT pareigūnai taip pat vyksta į kitų valstybių tikslinės paramos biurus.

Bendradarbiavimas vyksta ir per FRONTEX ryšių palaikymo pareigūnus. Tokie pareigūnai užtikrina visų valstybių narių atliekamą reguliarią išorės sienų valdymo stebėseną. FRONTEX valdančioji taryba priėmė sprendimą, kad Lietuva, Latvija ir Estija turės vieną pareigūną, kurio darbo vieta yra Rygoje. Atitinkamai 2019 m. sausio 11 d. VSAT ir FRONTEX pasirašė susitarimą dėl FRONTEX ryšių palaikymo pareigūno priėmimo Lietuvoje.

2019 m. gruodžio mėnesį įsigaliojus naujajam FRONTEX reglamentui, kaip vienas iš FRONTEX pajėgumų elementų išskiriamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinis korpusas, kurį sudaro 4 FRONTEX nuolatinio korpuso operacinių darbuotojų kategorijos.

TIKSLINĖS PARAMOS BIURŲ VEIKLA

Tarnyba 2023 m. dalyvavo Tikslinės paramos biurų (TPB) veikloje, priimdama į Lietuvą atsiųstus užsienio valstybių institucijų pareigūnus:

TPB „Kena“ laikotarpiu 2023.01.25 - 2023.12.31 tarnybą vykdė 3 FRONTEX pareigūnai.

TPB „Medininkai‘ laikotarpiu 2023.01.01 - 2023.12.31 tarnybą vykdė 11 FRONTEX pareigūnų.

TPB „Raigardas“ laikotarpiu 2023.01.01 - 2023.12.31 tarnybą vykdė 18 FRONTEX pareigūnų.

TPB „Kybartai“ laikotarpiu 2023.01.01 - 2023.12.31 tarnybą vykdė 9 FRONTEX pareigūnai.

TPB „Lavoriškės“ laikotarpiu 2023.01.01 - 2023.12.31 tarnybą vykdė 14 FRONTEX pareigūnų.

2023-11-17 buvo įsteigtas TPB „Šalčininkai“. TPB „Šalčininkai“ laikotarpiu 2023.11.16 - 2023.12.31 tarnybą vykdė 1 FRONTEX pareigūnas.

TPB „Vilnius“ laikotarpiu 2023.01.01 - 2023.12.31 tarnybą vykdė 11 FRONTEX pareigūnų.

DVIŠALIS IR DAUGIAŠALIS BENDRADARBIAVIMAS

BENDRADARBIAVIMAS SU KAIMYNINIŲ VALSTYBIŲ SIENOS APSAUGOS INSTITUCIJOMIS (SIENOS ĮGALIOTINIŲ INSTITUTAS)

 

SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIU PASIENIO KOMITETU

Siekiant operatyviai spręsti klausimus, susijusius su valstybės sienos teisinio režimo užtikrinimu, ir sureguliuoti pasienio incidentus, pagal Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 2009 m. rugsėjo 16 d. sutartį dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos teisinio režimo abejose šalyse įsteigta valstybės sienos įgaliotinių institucija. Praktinį bendradarbiavimą centriniu lygiu turėtų organizuoti ir įgyvendinti VSAT ir Baltarusijos Respublikos valstybinis pasienio komitetas, regioniniu lygiu – VSAT pasienio rinktinės ir Baltarusijos Respublikos pasienio tarnybos įstaigų pasienio grupės ir pasienio būriai.  Dėl Baltarusijos režimo vykdomų hibridinių atakų kilusio neteisėtų migrantų antplūdžio dvišalis bendradarbiavimas vykdomas minimaliai.

SU LATVIJOS RESPUBLIKOS VALSTYBINE SIENOS APSAUGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 18 d. susitarimu dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos, kiekvienoje valstybėje paskirti valstybės sienos įgaliotiniai, kurių praktinio bendradarbiavimo priemones organizuoja ir įgyvendina atitinkamos VSAT pasienio rinktinės ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos valdybos. Abiem šalims naudingas bendradarbiavimas taip pat plėtojamas įgyvendinant Pasienio policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (nuo 2001 m. – VSAT) ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos 2000 m. balandžio 28 d. bendradarbiavimo protokolo nuostatas. Bendradarbiavimas valstybės sienos apsaugos institucijų centrinių įstaigų lygmeniu paprastai organizuojamas vykdant Baltijos ministrų tarybos Vidaus reikalų vyresniųjų pareigūnų komiteto Sienos apsaugos pakomitečio atitinkamų metų veiksmų plane numatytas priemones.

2006 m. birželio 7 d. VSAT ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos pareigūnai siekdami plėtoti abipusį bendradarbiavimą ir palengvinti keitimąsi informacija yra įsteigę kontaktinius punktus, kurių pagalba sparčiai keičiasi tarnybine informacija. Šiuo metu veikia kontaktinis punktas „Šiauliai – Ryga“.

 

Pasinaudodamos Europos Sąjungos valstybių narių įgaliojimais taikyti kompensacines priemones panaikinus valstybių narių vidaus sienų kontrolę ir vadovaudamosi 2016 m. rugsėjo 27 d. tarpžinybiniu susitarimu dėl bendro patruliavimo, Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sienos apsaugos ir policijos įstaigos skiria bendrus patrulius kovai su neteisėta migracija ir kontrabanda prie Lietuvos ir Latvijos sienos.

 

Reaguojant į regione susidariusią neteisėtos migracijos situaciją 2023 m. spalio 4 d. VSAT ir Latvijos valstybinės sienos apsaugos vadovai pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo pasienyje, kuriuo siekiama veiksmingai padėti viena kitai kovoti su neteisėtos migracijos srautais, užkertant kelią tarpvalstybiniams nusikaltimams ir taip užtikrinant šalių viešąją tvarką bei saugumą.

 

SU LENKIJOS RESPUBLIKOS SIENOS APSAUGA

Siekiant vykdyti užduotis, susijusias su bendra valstybės siena, pagal Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutartį dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje įsteigta sienos įgaliotinių institucija, kurią kiekvienoje šalyje sudaro vyriausiasis sienos įgaliotinis (valstybės sienos apsaugos institucijos vadovas) ir jo pavaduotojas bei valstybės sienos įgaliotiniai (atitinkamų VSAT pasienio rinktinių ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos skyrių (lenk. – oddziały) vadovai), jų pavaduotojai ir padėjėjai. Praktinio bendradarbiavimo priemones vyriausiųjų sienos įgaliotinių lygmeniu organizuoja ir įgyvendina valstybės sienos apsaugos institucijų centrinių įstaigų padaliniai, sienos įgaliotinių lygmeniu – VSAT Varėnos pasienio rinktinė ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos Palenkės skyrius.

Vadovaudamiesi 2011 m. gruodžio 7 d. susitarimo dėl bendro patruliavimo nuostatomis, abiejų valstybių sienos apsaugos ir policijos padaliniai vykdo bendrą patruliavimą, siekdami užkardyti nelegalios migracijos pažeidimus, vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemones.

Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. vykdomąjį (tarpžinybinį) susitarimą dėl pasienio, muitinės ir policijos tarnybų bendradarbiavimo centro Budziske steigimo, Lietuvos ir Lenkijos pareigūnai vykdo spartų keitimąsi informacija, be kita ko, nustatydami ir patvirtindami trečiųjų šalių piliečių vykimo per ES išorės sieną faktus, užtikrindami užsieniečių kontrolę, vykdydami transporto priemonių ir asmenų persekiojimą bei sekimą per sieną. Valstybės sienos apsaugos institucijos šiame centre sparčiai keitėsi tarnybine informacija nuo 2002 m. kovo mėn.

Siekiant suvaldyti gerokai išaugusius neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos Respublikos, VSAT vadas ir Lenkijos valstybės sienos apsaugos vyriausiasis komendantas 2021 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė susitarimą dėl kovos su neteisėta migracija bendros (jungtinės) grupės sudarymo.

 

SU RUSIJOS FEDERACIJOS FEDERALINĖS SAUGUMO TARNYBOS PASIENIO ĮSTAIGOMIS

Siekiant spręsti su bendra valstybės siena susijusias užduotis, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 16 d. susitarimą dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos kiekvienoje valstybėje paskirti valstybės sienos įgaliotiniai, jų pavaduotojai ir padėjėjai (atitinkamų VSAT pasienio rinktinių ir Rusijos Federacijos federalinės saugumo tarnybos (Rusijos FST) Kaliningrado srities pasienio valdybos pareigūnai).

Dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos Ukrainoje bendradarbiavimas su Rusijos Federacijos pasienio tarnybos atstovais yra minimalus.

 

SVARBIAUSI DAUGIAŠALIAI FORMATAI

 

BALTIJOS MINISTRŲ TARYBOS VIDAUS REIKALŲ VYRESNIŲJŲ PAREIGŪNŲ KOMITETO SIENOS APSAUGOS PAKOMITETIS

Pakomitečio veikloje kartu su VSAT dalyvauja Latvijos Respublikos valstybinė sienos apsauga ir Estijos Respublikos policijos ir sienos apsaugos departamentas. Bendradarbiavimo priemonės įgyvendinamos pagal veiksmų planą, kurį kasmet tvirtina institucijų vadovai. Darbinių susitikimų metu pareigūnai keičiasi patirtimi sienos stebėjimo, pasienio tikrinimo, kriminalinės žvalgybos, rizikos analizės, grėsmių vertinimo, institucijos veiklos strateginio planavimo ir kitais klausimais.

Įgyvendinant kai kurias plano priemones kviečiami Suomijos Respublikos sienos apsaugos tarnybos atstovai.

 

BALTIJOS JŪROS REGIONO SIENOS APSAUGOS TARNYBŲ BENDRADARBIAVIMAS

Baltijos jūros regiono sienos kontrolės bendradarbiavimo forumas  (Baltic Sea Region Border Control Cooperation) įsteigtas Baltijos jūros valstybių tarybos 1996 m. ministrų posėdžio metu. 1997 m. Suomijoje įvyko pirmoji sienos (pakrančių) apsaugos tarnybų vadovų konferencija. Kiekvienais metais šiam bendradarbiavimo forumui pirmininkauja vis kita Baltijos jūros regiono valstybė. Paskutinį kartą Lietuva (VSAT) pirmininkavo šiam formatui 2015 m., tuo tarpu 2024 m. forumui pirmininkaus Suomijos Respublika. Bendradarbiaujančios tarnybos rengia bendras operacijas ir pratybas jūroje, tobulina savo pajėgų ir padalinių sąveiką, keičiasi informacija apie padėtį jūroje, kelia personalo kvalifikaciją, organizuoja ekspertų mainus, sprendžia kitus su saugumu Baltijos jūros regione susijusius klausimus.

KITI DAUGIAŠALIAI FORMATAI

Europos pakrančių apsaugos funkcijas vykdančių tarnybų forumas (ECGFF);

Baltijos jūros regiono valstybių kovos su organizuotu nusikalstamumu specialiosios grupės operatyvinis komitetas (BSTF);

Baltijos jūros valstybių taryba (BJVT);

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO);

Šengeno erdvės šalių, turinčių išorės sausumos sieną, valstybių forumas;

Pakrančių apsaugos atstovų pasaulinio lygio susitikimų forumas (CGGS).

 

BENDRADARBIAVIMAS SU RYTŲ PARTNERYSTĖS ŠALIŲ SIENOS APSAUGOS INSTITUCIJOMIS

 

SU AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Azerbaidžano Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos 2007 m. rugsėjo 26 d. susitarimas dėl bendradarbiavimo sienos apsaugos srityje.

2016–2019 m. Azerbaidžane VSAT kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino judumo partnerystės paramos projektą „Mobilaze“ (angl. Support to the Implementation of the Mobility Partnership with Azerbaijan” (MOBILAZE)). Šio projekto tikslas buvo stiprinti Azerbaidžano vyriausybės gebėjimus parengiant ir įgyvendinant nacionalinės migracijos politiką. VSAT buvo atsakinga už priemonę „Stiprinti gebėjimus nustatant dokumentų klastotes“ (angl. Strengthening of capabilities in detection of forged documents) ir priemonę „Stiprinti sienų priežiūros ir sienų valdymo gebėjimus, teikiant įrangą ir mokymą, įskaitant informaciją apie dokumentų tikrinimą“ (angl. Reinforcement of border surveillance and border management capacities, provision of equipment and training, including on document checking) bei už priemonę „Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais grąžinimo ir readmisijos srityse“ (angl. Exchange of best practices on management of return and readmission).

 

SU SAKARTVELO PASIENIO POLICIJA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Gruzijos pasienio policijos 2006 m. spalio 2 d. bendradarbiavimo deklaracija. Tarp abiejų valstybių institucijų paprastai sudaromi dviejų metų savitarpio bendradarbiavimo vystymo priemonių planai, pagal kuriuos šalių tarnybų ekspertai dalijasi patirtimi jūrų ir sausumos sienų apsaugos, kinologijos, tarpvalstybinio nusikalstamumo tyrimų ir imuniteto mokymų, logistikos srityse.

 

SU MOLDOVOS PASIENIO POLICIJA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Moldovos Respublikos pasienio tarnybos (dabar – Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasienio policijos generalinė inspekcija) 2007 m. spalio 19 d. bendradarbiavimo protokolas. Tarp abiejų valstybių institucijų paprastai sudaromi dviejų metų savitarpio bendradarbiavimo vystymo priemonių planai, pagal kuriuos šalių tarnybų ekspertai keičiasi geriausios praktikos pavyzdžiais strateginio planavimo ir projektų įgyvendinimo, kovos su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu ir imuniteto, informacinių technologijų, dokumentų tyrimo, kinologijos ir personalo mokymų srityse.

 

SU UKRAINOS VALSTYBINE PASIENIO TARNYBA

Siekdamos stiprinti abipusiai naudingus ryšius, VSAT ir Ukrainos valstybinė pasienio tarnybos vadovai 2015 m. atnaujino bendradarbiavimą. Tarp abiejų valstybių institucijų paprastai buvo sudaromi dviejų metų savitarpio bendradarbiavimo vystymo priemonių planai, pagal kuriuos šalių tarnybų ekspertai keisdavosi geriausios praktikos pavyzdžiais sienos kontrolės, tarpvalstybinio nusikalstamumo, rizikos analizės, strateginio planavimo, kinologijos, branduolinio ir cheminio saugumo, imuniteto (institucijos vidaus saugumas), personalo rengimo srityse. Planuojama tokio formato bendradarbiavimą pratęsti artimiausiu metu.

2016–2018 m. VSAT kartu su Vokietijos federaline policija ir Lenkijos pasienio tarnyba sėkmingai įgyvendinto ES Dvynių projektą „Parama Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybai plėtoti integruoto sienų valdymo metodų taikymą kelionės dokumentų patikroje ir identifikuojant vogtas motorines transporto priemones“. Šio projekto tikslas buvo – pagerinti valstybės sienos veiklos pajėgumus, padėti sukurti integruotą sienos apsaugos valdymo sistemą ir suderinti ką su ES standartais, modeliais ir geriausia praktika. Projekto metu sukurta tarpžinybinė integruoto sienų valdymo darbo grupės koncepcija ir padovanota kelionės dokumentų duomenų bazė „KEESING“.

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijai užpuolus Ukrainą VSAT Ukrainos valstybinei tarnybai teikia visokeriopą humanitarinę pagalbą.

2022 m. balandžio 25 d. – gegužės 6 d. VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos Kinologinės veiklos skyrius, bendradarbiaudamas su Lietuvos  ir Estijos kariuomenės kinologais, organizavo mokymus Ukrainos pasieniečiams kinologams su tarnybiniais šunimis sprogmenų aptikimo klausimais.

 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ SIENOS APSAUGOS INSTITUCIJOMIS

SU SUOMIJOS SIENOS APSAUGOS TARNYBA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Suomijos sienos apsaugos 2002 m. lapkričio 29 d. bendradarbiavimo protokolas.

Istorinė apžvalga: Lietuvos Respublikai siekiant narystės Europos Sąjungoje, 1999–2000 m. VSAT ir Suomijos sienos apsaugos tarnyba įvykdė Europos Komisijos bendrai finansuojamą „Twinning“ (Dvynių) programos projektą, skirtą visapusiškai stiprinti VSAT personalo gebėjimą taikyti Europos Sąjungos ir Šengeno teisyną (Schengen acquis).

2000–2002 m. Lietuvos ir Suomijos vidaus reikalų ministerijoms vykdant Europos Komisijos bendrai finansuojamą Dvynių projektą Šengeno acquis priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant nacionalinių registrų sukūrimą ir pasirengimo Šengeno informacinės sistemos naudojimui klausimais buvo tobulinama VSAT ir kitų Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų personalo kompetencija atitinkamose veiklos srityse.

Iki Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje VSAT ir Suomijos sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimas buvo paremtas metiniais bendradarbiavimo planais, kurių priemonės apimdavo platų tarnybos organizavimo ir vykdymo klausimų spektrą.

 

SU ŠVEDIJOS PAKRANČIŲ APSAUGA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Švedijos Karalystės pakrančių apsaugos 2001 m. birželio 14 d. bendradarbiavimo susitarimas.

 

SU VOKIETIJOS FEDERALINE POLICIJA

Bendradarbiavimo priemones organizuoja ir įgyvendina VSAT administracijos padaliniai ir Vokietijos federalinės policijos ryšio pareigūnas (Vokietijos ambasados Lietuvoje diplomatas). Pagal poreikį ir galimybes planuojami pažintiniai ekspertų vizitai abiem institucijoms aktualiais klausimais.

Istorinė apžvalga: iki Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje VSAT ir Vokietijos federalinės pasienio policijos (dabar – Federalinės policijos) bendradarbiavimas buvo paremtas metiniais bendradarbiavimo planais, kurių priemonės apimdavo platų tarnybos organizavimo ir vykdymo klausimų spektrą.

Užkardant neteisėtos migracijos antplūdį iš Baltarusijos Respublikos 2022 m. Vokietijos Federalinė policija perdavė VSAT  humanitarinę paramą.

 

SU KITOMIS VALSTYBĖMIS

SU JUNGTINĖMIS AMERIKOS VALSTIJOMIS

VSAT bendradarbiavimas su Jungtinių Amerikos Valstijų institucijomis yra nukreiptas į VSAT institucinių gebėjimų ir materialinio techninio aprūpinimo stiprinimą panaudojant JAV administracijos suteikiamus finansinius instrumentus. Bendradarbiavimas yra paprastai koordinuojamas su JAV ambasada Lietuvoje, JAV muitinės ir sienos apsauga (mokymų srityje), JAV gynybos departamentu (sienos apsaugos srityje), JAV energetikos departamentu (radiacinės kontrolės  srityje).

Plėtojamas trijų Baltijos šalių ir JAV bendradarbiavimo formatas. Jo pagrindu vykdomas Baltijos šalių ir JAV bendradarbiavimo saugumo srityje dialogas, kuriuo siekiama koordinuojant bendrus veiksmus užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ES ir NATO išorės sienų apsaugos srityje.

JAV energetikos departamentas per Nacionalinę atominės saugos administraciją neatlygintinai teikią materialinę techninę paramą ir organizuoja mokymus branduolinio saugumo klausimais.

Siekiant skatinti keitimąsi informacija apie terorizmo patikrą ir stiprinti veiksmingas kovos su terorizmu pastangas, 2020 m. VSAT, Policijos departamentas, Valstybės saugumo departamentas ir JAV terorizmo patikros centras pasirašė susitarimą dėl keitimosi informacija terorizmo patikros klausimais.

 

SU VIETNAMO SOCIALISTINE RESPUBLIKA

VSAT ir Vietnamo Socialistinės Respublikos visuomenės saugumo ministerijos Imigracijos departamentas 2018 m. spalio 12 d. pasirašė savitarpio supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo imigracijos srityje, susitardami reguliariai keistis informacija ir patirtimi imigracijos kontrolės klausimais bei svarbiausių nelegalios imigracijos krypčių, tendencijų, būdų ir formų.

Šio memorandumo pagrindu įsteigta „karštoji linija“, kuri leidžia greičiau vykdyti neteisėtai esančių šalyje ir neturinčių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų asmenų identifikavimą.

2022 m. įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą „Imigracijos ryšių karininkų veiklos stiprinimas Vietname“, įvyko pažintinis vizitas, kuriame dalyvavo 6 Vietnamo Imigracijos departamento atstovai ir 4 Lenkijos Respublikos Sienos apsaugos atstovai.

 

SU SERBIJOS RESPUBLIKA

VSAT ir Serbijos vidaus reikalų ministerijos Pasienio policijos direktoratas 2019 m. gruodžio 3 d. pasirašė bendradarbiavimo protokolą, kuriuo susitarė vykdyti bendras priemones kovojant su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis, neteisėtu žmonių gabenimu per sieną bei kitomis prie sienų kylančiomis grėsmėmis.

2018–2021 m. VSAT kartu su VRM, Policijos departamentu bei Vengrijos pasienio institucijomis įgyvendino ES Dvynių projektą Serbijoje ,,Šengeno veiksmų plano plėtojimas" (angl. “Development of the Schengen Action Plan”). VSAT buvo atsakinga už 1 komponento (Šengeno veiksmų plano parengimas) ir 2 komponento (pakeisti teisinę sistemą pagal Šengeno acquis ir Šengeno katalogą) įgyvendinimą.

 

 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

 

Projektinės veiklos įgyvendinimas -  pažangi priemonė ir efektyvus būdas pasiekti sklandų ir naudingą bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu. Tai galimybė pasidalinti žiniomis ir gerąja patirtimi, stiprinti ne tik tarnybos, bet ir visos Lietuvos įvaizdį. VSAT šiuo metu dalyvauja įvairiuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.

 

HORIZON 2020

horizon.png

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto tikslas

Partneriai

Projekto trukmė

Fondo / Programos pavadinimas

Pradžia/     Pabaiga

1.

FALCON (angl. Fight Against Large-scale Corruption and Organised Crime Networks)

Kova su didelio masto korupcija ir organizuotu nusikalstamumu.

Graikija, Bulgarija, Lietuva, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Vokietija, Italija, Prancūzija,  Jungtinė Karalystė,

Lenkija,

Rumunija,

Serbija,

Vengrija.

2023-09-01/

2027-03-30

Horizontas 2020

2.

INCLUDING (angl.INnovation CLUster for raDIological and Nuclear emerGencies)

Dalyvavimas projekte, skirtame sukurti klasterį (Federaciją), pagal kurį būtų kaupiama ir dalijamasi turimais ištekliais bei technologijomis radiologinio ir branduolinio saugumo užtikrinimo srityje. Dalyvauti rengiant radiologinio ir branduolinio saugumo užtikrinimo mokymo spragų bei poreikių analizę ir scenarijų kūrimą, dalyvauti kuriant bendrą radiologinio ir branduolinio saugumo užtikrinimo mokymo sistemą bei organizuojant bendruosius veiksmus (mokymus).

Suomija,

Lenkija, Vokietija, Austrija, Vengrija, Prancūzija, Italija, Graikija, Portugalija, Lietuva

2019-08-01/

2024-08-01

Horizontas 2020

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

cpva.png

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto tikslas

Partneriai

Projekto trukmė

Fondo / Programos pavadinimas

Pradžia/     Pabaiga

1.

Parama teisėsaugos ir saugumo reformoms Armėnijoje (Support to law enforcement and security reforms in Armenia)

Remti Armėniją vykdant teisėsaugos ir saugumo sektoriaus reformas pagal ES ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarime nustatytus prioritetus ir ES geriausią praktiką.

Armėnija        Lietuva

2023-05-01/

2025-04-30

ENI/2023/442-959

KITI PROJEKTAI

logo1.jpg

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto tikslas

Partneriai

Projekto trukmė

Fondo / Programos pavadinimas

Pradžia/     Pabaiga

1.

VSAT Pasieniečių mokyklos kursantų/darbuotojų ir kinologų mobilumo vizitai

Parengti VSAT Pasieniečių mokyklos mokymo programose numatytų mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijų aprašus ir juos taikyti vykdant nuotolinius mokymus.

Suomija,

Slovėnija,

Lenkija,

Latvija,

Lietuva

2023-06-01/ 2024-08-31

ERASMUS+

2.

Pasienio policijos pajėgų stiprinimas aptinkant suklastotus asmens tapatybės ir kelionės dokumentus siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir prekybai žmonėmis (Enhancing capacities of Border Police forces to detect forged identity and travel documents for preventing and combating irregular migration and trafficking in human beings)

Techninės paramos projektas Moldovos pasienio tarnybai

 

Moldova,

Lietuva

2021-06/

2024-03

ICMPD MPF

3.

Sienos valdymo programos Vidurinėje Azijoje projektas (angl. Border Management Programme in Central Asia – BOMCA Phase 10)

 

Didinti saugumą, stabilumą ir tvarų augimą regione, kartu remiant tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir gerinant žmonių, gyvenančių Vidurinės Azijos pasienio teritorijose, gyvenimo sąlygas.

 

Latvija,

ICMPD,

Lietuva

2021-06-11/

2025-12-31

ICMPD

4.

Imigracijos ryšių karininkų veiklos stiprinimas Vidurinėje Azijoje (angl. „Enhancement of Immigration Liaison Officers’ activities in Central Asia/EURLO Central Asia“)

Remti ES veikiančių ES imigracijos ryšių karininkų gebėjimų stiprinimą, gerinant bendradarbiavimą su Vidurinės Azijos migracijos institucijomis iš Kirgizijos, Tadžikistano ir Uzbekistano.

Čekija,

Estija,

Lenkija, Lietuva,

Švedija

 

2023-07-01/

2025-06-30

ES Integruoto sienų valdymo fondo Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė

5.

Integruotas sienų valdymas Šilko kelio šalyse (angl. Integrated Border Management in the Silk Routes Countries)

Padėti Irako Respublikos teisėsaugos institucijoms parengti Nacionalinę integruoto sienų valdymo strategiją ir veiksmų planą.

Irakas

Lietuva

2023-05/

2024-11

ICMPD

 

 

 

 

 

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

logo2.jpg

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto rezultatas

Partneriai

Projekto trukmė

Fondo / Programos pavadinimas

Pradžia/     Pabaiga

1.

ES Dvynių projektas „UA/51 parama Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybai plėtoti integruoto sienų valdymo metodų taikymą kelionės dokumentų patikroje ir identifikuojant vogtas motorines transporto priemones“

Sukurta tarpžinybinė integruoto sienų valdymo darbo grupės koncepcija, organizuoti mokymai, pažintiniai vizitai, UVSAT padovanota kelionės dokumentų duomenų bazė „KEESING“.

Ukraina,

Vokietija,

Lenkija, Lietuva

2016-2018

Europos Sąjungos Dvynių projektas

2.

FRONTEX „Profiliavimas ir antros linijos apklausa kertant sieną metu“

Mokomosios medžiagos kūrimas, mokymų organizavimas ir jų pravedimas Estijos ir Lietuvos pareigūnams.

Estija, Lietuva

2017-2018

FRONTEX dotacijos Nr. 2017/1542/TRU

3.

ES Dvynių projektas „Jordanijos viešojo saugumo direktorato/sienų ir apgyvendinimo departamento gebėjimų stiprinimas“

Pagerinti Jordanijos Sienų ir apgyvendinimo departamento instituciniai gebėjimai, sukurti ir pravesti aukštos kokybės mokymai ir suteiktos profesinės karjeros tobulinimo paslaugos.

Jordanijos Hašimitų Karalystė, Suomija,

Lietuva

2017-2019

Europos Sąjungos Dvynių projektas

4.

ES Dvynių projektas „Nacionalinio koordinavimo ir bendro rizikos analizės centro bei integruoto sienų valdymo integruotos duomenų bazės kūrimas Turkijoje“

Organizuoti mokymai, pažintiniai vizitai, sukurtas bendras rizikos analizės ir valdymo modelis bei gairės.

 

 Turkija,

 Lietuva

2018-2019

Europos Sąjungos Dvynių projektas

5.

FRONTEX integruotų sienų valdymo produktų ir priemonių kūrimo veikla „Studija: bepiločių orlaivių naudojimas sienos kontrolei – taktika, metodinės rekomendacijos, geroji patirtis“.

Bepiločių orlaivių operatoriams ir tarnybos pareigūnams parengtos rekomendacijos (gerosios patirties vadovas);

Priešskridiminio patikrinimo sąrašai;

E. mokymo medžiaga ir mokymų programos, parengtos pagal sektorinės kvalifikacijos sandarą sienos apsaugai;

Įsigyti trys bepiločiai orlaiviai.

Ukraina, Lietuva

2018-2019

FRONTEX dotacijos Nr. 2018/325/TRU

6.

Šengeno veiksmų plano plėtojimas (angl. “Development of the Schengen Action Plan”), Serbijos Respublikoje

VSAT atsakinga už 2 komponento įgyvendinimą - pakeisti teisinę sistemą pagal Šengeno acquis ir Šengeno katalogą

Serbija, Vengrija, Lietuva

2018-10-01/ 2021-70-31

Europos Sąjungos Dvynių projektas

7.

BSIEG 2

Įsigytas nepilotuojamas orlaivis ir sienos apsaugos detektoriai.

Estija, Latvija,

Lietuva

2018/2020

Išorės saugumo fondas

8.

Palestinos muitinės ir sienos kirtimų kontrolės pajėgumų stiprinimas (angl. Strengthening the Capacity of the Palestinian Authority to Improve Customs Revenue Collection and Borders Crossings Control-), Palestinoje

Pagerinti Palestinos valdžios fiskalinę poziciją gerinant muitų surinkimą ir stiprinant sienų kontrolę, siekiant sumažinti muitų vengimą

Palestina, Lietuva

2019-05-15/ 2022-02-01

Europos Sąjungos Dvynių projektas

9.

Pabradės užsieniečių registracijos centro rekonstrukcija ir statyba ENI-LLB-0-247

Sulaikytų moterų bendrabučio statyba; Užsieniečių priėmimo pastato nauja rekonstrukcija; Administracinio pastato rekonstrukcija; Lauko inžinerinių tinklų ir apsaugos sistemos sutvarkymo; Garažo rekonstrukcija; Valgyklos rekonstrukcija; Sandėlio rekonstrukcija; Ilgalaikio, trumpalaikio turto įsigijimas; Aplinkos tvarkymo darbai.

Baltarusija,  Lietuva

2019-06-19/   2021-12-18

 

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama 5 800 000 eur.

           

https://www.eni-cbc.eu/llb/en

10.

Telekomunikacijų infrastruktūros plėtra prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos (BOMBEL-4)

Tarnyba ir komitetas įgyvendins bendras priemones -- surengs keturis seminarus pasikeisti patirtimi telekomunikacijos tinklų projektavimo, įrengimo ir priežiūros klausimais. Baltarusijoje prie sienos su Lietuva bus įrengtas pasienio tarnybos telekomunikacijų tinklas.

 

Baltarusija,Lietuva

2019-04-26/

2021-04-25

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama 3 300 000 eur

11.

Pasieniečių bendravimo anglų kalba įgūdžių tobulinimas (angl. Development of Communication Skills in English Language for Border Guards)

Tobulinti sienos apsaugos pareigūnų žinias, įgūdžius ir kompetencijas profesinės anglų kalbos kontekste, tokiu būdu stiprinant veiksmingą ES išorės sienų valdymą įgyvendinant bendrą kalbų mokymo veiklą, kurios metu sienos apsaugos pareigūnai ir anglų kalbos mokytojai dalinsis gerąja sienų kontrolės praktika, tobulins savo anglų kalbos įgūdžius.

Latvija, Lietuva

2020-05-18/ 2020-12-23

FRONTEX dotacijos Nr. 2019/301/TRU

12.

Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimas

Stiprinti Lietuvos ir Lenkijos  sienų apsaugos tarnybų institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą, siekiant mažinti tarpvalstybinį nusikalstamumą LT ir PL pasienio regionuose.

Lenkija, Lietuva

2019-01-01/   2020-06-30

INTERREG V-A / LT ir PL bendradarbiavimo per sieną programa, Europos regionų vystymo fondas

13.

Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimas

Bendras Lietuvos ir Lenkijos sienos apsaugos tarnybų pareigūnų mokymas; Techninės ir specialios įrangos pirkimas; Stiprinti Lietuvos ir Lenkijos tarnybų bendradarbiavimą, skirtą valdyti ekstremaliąsias situacijas pasienio regione.

Lenkija, Lietuva

2021-03/

2022-12

 

 

INTERREG V-A / LT ir PL bendradarbiavimo per sieną programa, Europos regionų vystymo fondas

14.

Parama pasirengimui dalyvauti EUROSUR tinkle ir EURODAC sistemoje

(angl. Support to preparation for participation in EUROSUR network and EURODAC system),

Serbijos Respublikoje"

Parengti Serbiją teisingumo ir vidaus reikalų srityje būsimam stojimui į Europos Sąjungą

 

Serbija, Švedija,

Lietuva

2020-03-01/ 2022-06-01

Europos Sąjungos Dvynių projektas

15.

Europos sienų apsaugos stiprinimas plėtojant kinologijos mokymus, pratęsiant, rekonstruojant ir atnaujinant infrastruktūrą

 

Tobulinti kinologų kompetencijas

 

Lenkija, Lietuva

2021/2022

2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa ,,Vidaus reikalai“

 

16.

VSAT Pasieniečių mokyklos kursantų ir kinologų kompetencijų tobulinimas

Tobulinti VSAT Pasieniečių mokyklos kursantų ir kinologų  profesinius įgūdžius.

 

Estija, Vengrija, Lenkija, Latvija, Lietuva

2019-08-01/ 2022-07-31

ERASMUS+

17.

Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius kinologijos srityje

Pagerinti pasienio apsaugos tarnybų, kovojančių su tarpvalstybine kontrabanda ir nelegalia imigracija, pajėgumą plėtojant tarnybinių šunų panaudojimą.

Baltarusija, Latvija,        Lietuva

2020/2023

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

18.

Imigracijos ryšių karininkų veiklos stiprinimas Vietname (angl. „Enhancement of Immigration Liaison Officers’ activities in Vietnam/EURLO Vietnam — EURLO Vietnam“)

 

Remti ES veikiančių ES imigracijos ryšių karininkų gebėjimų stiprinimą, gerinant bendradarbiavimą su Vietnamo Imigracijos departamentu.

 

Lenkija, Latvija, Čekija, Lietuva

2021-12/

2023-12

EK Migracijos ir vidaus reikalų fondas

 

19.

VSAT Pasieniečių mokyklos kursantų ir kinologų mobilumo vizitai

Parengti VSAT Pasieniečių mokyklos mokymo programose numatytų mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijų aprašus ir juos taikyti vykdant nuotolinius mokymus.

Estija,

Vokietija,

Lenkija,

Latvija,

Lietuva

2022-07-31/ 2023-08-31

ERASMUS+

20.

FOLDOUT (angl. Through Foliage Detection of Illegal Cross-border Activities)

FOLDOUT konsorciumo projektas yra Europos Sąjungos mokslo plėtros programos Horizontas 2020 dalis ir yra skirtas sukurti technologijoms aptinkančioms asmenis miškingose teritorijose.

Austrija, Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Italija, Lenkija, Ukraina, Lietuva

2018-09-01/

2022-09-01

Horizontas 2020

21.

D4FLY (angl. Detecting Document Fraud and Indetity on the Fly)

D4FLY konsorciumo projektas yra Europos Sąjungos mokslo plėtros programos Horizontas 2020 dalis ir yra skirtas sukurti technologijoms lengvinančias ir pagreitinančias sienų kirtimo procedūras.

Vokietija, Nyderlandų Karalystė, Graikija, Norvegija, Suomija, Airija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Latvija, Šveicarija, Lietuva

2019-09-01/

2022-09-01

Horizontas 2020

22.

PROMENADE (angl. improved Maritime awarENess by means of Al and BD mEthods)

Patobulintos laivo buvimo vietos nustatymo, elgesio analizės ir automatinio anomalijų aptikimo sistemos

Graikija, Ispanija, Lietuva, Prancūzija, Italija, Portugalija, Belgija, Nyderlandai

2021-09-01/

2023-02-27

Horizon 2020

23.

NESTOR (angl. aN Enhanced pre-frontier intelligence picture to Safeguard The EurOpean boRders)

Pasienio stebėjimo tobulinimas siekiant apsaugoti Europos sienas

Graikija, Bulgarija, MakedonijaKipras, Lietuva, Ispanija, Suomija, Šveicarija, Vokietija, Italija, Prancūzija, Portugalija, Jungtinė Karalystė

2021-10-01/

2023-03-30

Horizon 2020

Atnaujinimo data: 2024-03-08