Asmens duomenų apsauga

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos taryba) gerbia asmens duomenų subjektų privatumą ir garantuoja, kad asmeninė informacija naudojama tik įstatymuose nurodytais tikslais ir saugiai laikoma, užtikrinant organizacines ir technines priemones.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, įgyvendindama valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, užtikrindama viešąją tvarką ir valstybės sienos teisinio režimo laikymąsi, vykdydama kriminalinę žvalgybą, ikiteisminį tyrimą ir valstybinę migracijos procesų kontrolę, įgyvendindama nusikalstamų veikų prevenciją, atlikdama jų tyrimą ir atskleisdama nusikalstamas veikas, tvarko asmens duomenis (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis) nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo, apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijos tikslais, taip pat nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba vadovaujasi:

  1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR.
  2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu.
  4. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymu.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galite rasti Asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos apraše. 

Pažymime, kad pateikti asmens duomenys bus saugomi  dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo elektroniniuose dokumentuose nustatytą terminą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems duomenų tvarkytojams, kuriems asmens duomenis teikti tarnybą įpareigoja teisės aktai arba sutartys. Jūs turite teisę kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir prašyti, kad ši leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų, apribotų duomenų tvarkymą arba juos ištrintų.

Dėl Valstybės sienos saugos tarnybos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybės sienos saugos  tarnybai (juridinio asmens kodas 188608252,  adresu: Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, el. p. [email protected], tel. (8) 707 59305 / 5 233 1352), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Prašymo  formą rasitečia.

Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į tarnybą nurodytais kontaktais arba į tarnybos duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:

Savanorių pr. 2, Vilnius, LT-03116
Tel. 8 678 11933 arba 8 672 12505.

El. paštas: [email protected], [email protected]

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-18